ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) ที่ดินมือเปล่าแตกต่ากกับที่ดินมีโฉนด
   
 
1. ) ที่ดินมีโฉนด  เจ้าของมีกรรมสิทธิ  กล่าวคือ  มีสิทธิใช้สอย , จำหน่าย , ได้ดอกผลและติดตามเอาคืน
ซึ่งทรัพย์สินของตน   จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้    ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น
 
 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ..
   
 

ที่ดินมือเปล่า เจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครองซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ดินนั้นไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตน

   
   
 
2. ) ที่ดินมีโฉนด  ถูกครอบครองปรปักษ์ได้กล่าวคือ   หากมีบุคคลอื่นเข้ามาครอบครองที่ดินมีโฉนด
 
เปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกัน10 ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิแต่ต้องไปขอให้ศาลสั่งว่าได้มา
 
โดยการครอบครองปรปักษ์  และนำคำสั่งศาลไปจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครองต่อ
 
เจ้าพนักงานที่ดิน ..
   
 
ที่ดินมือเปล่า ถูกครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ เช่นที่ดิน ส.ค.1 หรือ น.ส.3 มีคนมาครอบครอง10 ปีหรือ20 ปี
 
ผู้ครอบครองก็คงมีแต่สิทธิครอบครอง ดังนั้นผู้มาแย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่าจากเจ้าของเดิมเกิน 10 ปี
 
จะต่อสู้ว่าตนได้กรรมสิทธิโดยครอบครองปรปักษ์แล้วไม่ได้  แต่ต้องต่อสู้ว่าตนได้สิทธิในที่ดินแปลงนั้นแล้ว
 
เนื่องจากเจ้าของเดิมถูกแย่งการครอบครองแล้วไม่ฟ้องร้องภายใน 1 ปี ผู้ครอบครองเดิมย่อมสูญสิ้นในที่ดิน
 
ของตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 )
   
   
 
3. )ที่ดินมีโฉนด พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียน คือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
 
สาขา ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
   
 
- ที่ดินมือเปล่า พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนคือนายอำเภอหรือผู้ทำการแทนปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า
กิ่งอำเภอหรือผู้ทำการแทนซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
   
   
 
4. ) ที่ดินมีโฉนด อายุความการทอดทิ้งให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ ที่ดินมีโฉนดทอดทิ้งเกิน 10 ปีติดต่อกัน
 
(ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6)
   
 
ที่ดินมือเปล่า หากเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.3 ) ทอดทิ้งเกิน 5 ปี ติดต่อกันที่ดินนั้นตกเป็น
 
ของรัฐ สำหรับที่ดินมือเปล่า ประเภทอื่น เช่น ส.ค.1 ใบจอง  หากผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือ
 
หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินนั้นต่อไป การครอบครองย่อมสุดสิ้นที่ดินตกเป็นของรัฐทันที
   
   
   
   
   
..............................................................................................
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :