ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) การมอบอำนาจกระทำการเกี่ยวกับที่ดิน
   
 
ในการที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมไม่สามารถไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินอำเภอ
 
ด้วยตนเองได้   จะมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เชื่อถือไว้วางใจได้จริงๆ ไปทำการแทนได้    โดยผู้นั้นจะต้องทำ
 
หลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ไปทำการแทนควรมอบบัตรประจำตัวของผู้มอบให้กับผู้รับมอบอำนาจ
 
นำไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เจ้าของที่ดินและผู้จะซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวังหรือกระทำการให้รัดกุม
 
รอบคอบมิฉะนั้นอาจเกิดการฉ้อโกงหรือ  ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้     จึงขอให้ผู้มอบได้ปฏิบัติตาม
 
คำเตือน หลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัดหนังสือมอบอำนาจควรใช้ตามแบบของกรมที่ดิน    ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ
 
สำหรับที่ดินมีโฉนดแล้วแบบหนึ่ง กับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดอีกแบบหนึ่ง หากจะใช้กระดาษอื่นควรเขียนข้อความ
 
อนุโลมตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดินเพราะจะได้รายการที่ชัดเจน และถูกต้องขอแนะนำข้อปฏิบัติ ดังนี้
   
 
 
1. ) ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
 
เช่น ตึก บ้าน เรือน โรงให้ชัดเจน
   
 
2. ) ให้ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจนว่า มอบอำนาจให้ทำอะไร
 
เช่น ซื้อขาย จำนอง ฯลฯ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติม ก็ให้ระบุไว้ด้วย
   
 
3. ) อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
   
 
4. ) ถ้ามีขูดลบ ตกเติม แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุขีดฆ่าตกเติมกี่คำ และผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
   
 
5. ) อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจก่อนกรอกข้อความ เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้วให้อ่านก่อน
 
เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ คือ อย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าๆ เป็นอันขาด
   
 
6. ) มีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน 2 คน พยานต้องเซ็นชื่อ
 
จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ ถ้าภรรยาเป็นผู้มอบอำนาจต้องให้สามีลงชื่อเป็นพยานและให้บันทึกความยินยอม
 
เป็นหนังสือด้วย
   
 
7. ) หนังสือมอบอำนาจทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารี่ปัปลิค รับรองด้วย
 
 
8. ) ผู้มอบอำนาจที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าผู้มอบจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่
 
และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ ควรให้ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่เชื่อถือได้รับรองก่อน
   
 
9. ) ควรพิจารณาถึงบุคคล ที่จะรับมอบอำนาจจากท่านควรจะเป็นบุคคลที่ท่านเชื่อถือหรือรู้จักชอบพอกันมานาน
 
หรือเป็นญาติพี่น้องกัน อย่ามอบอำนาจให้กับผู้ที่ไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน
   
   
 
บางเรื่องผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้รับมอบอำนาจจากทั้งสองฝ่าย คือ เป็นตัวแทนทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน
 
ในกรณีเช่นนี้ผู้มอบอำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจด้วยว่ายินยอมให้ผู้รับมอบเป็นผู้แทน
 
อีกฝ่ายหนึ่งด้วย ( มาตรา 805 แห่ง ป.พ.พ. )
   
   
 
*** ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ควรไปทำธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินด้วยตนเอง จะเป็นการปลอดภัยและสะดวกวกว่า
 
แม้จะเสียเวลาไปบ้าง ก็ยังดีกว่าสูญเสียทรัพย์
   
   
   
   
 
..............................................................................................
   
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :