ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   
 
การโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 
(นส.3 หรือ นส.3ก) ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   
 
ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
ให้คู่กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   
 
1. ) การยื่นขอ
 
 
1.1. ) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือมีใบไต่สวนหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวนั้น
 
รวมกับที่ดิน ให้ไปยื่นคำขอ ดังนี้
   
 
1.1.1. ) ที่ดินที่อยู่ในเขตที่มีสำนักงานที่ดินสาขาให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินสาขานั้น
   
 
1.1.2 ) ถ้าไม่มีสำนักงานที่ดินสาขาในเขตนั้นให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด
   
   
 
1.2 ) สำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากที่ระบุไว้ใน 1 ให้ไปยื่นคำขอ ดังนี้
   
 
1.2.1 ) ที่ดินที่อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอ ให้ยื่นต่อปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่นั้น
 
 
1.2.2 ) ที่ดินที่อยู่นอกท้องที่กิ่งอำเภอให้ยื่นต่อนายอำเภอท้องที่นั้น
   
   
 
1.3 ) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3 หรือ นส.3ก)
 
คู่กรณีอาจยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน (สำนักงานที่ดินกลาง) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
 
ตาม 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีดำเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้อง
 
มีการรังวัด
   
   
   
 
..............................................................................................
   
 
   
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :