ที่ดินสวย.คอม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินแปลงสวยในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่อง เรามีที่ดินให้ท่าน
ได้เลือกมากมายหลายร้อยแปลง ทำเลดี ราคาถูก ติดน้ำ ติดภูเขา่ ติดเขาใหญ่
รับฝากขายที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง...
 
 
 
       ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
   
  
1. ) การได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดิน
   
 
1. ) การได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดิน ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เช่นได้มาโดยได้โฉนดแผนที่โฉนด
ตราจอง , หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว  , ได้มาซึ่งที่บ้านที่สวนตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ  บทที่ 42
 
ที่ดินประเภทนี้เป็นที่มีกรรมสิทธิ แต่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ และไม่ถือว่าเป็นที่ดินมือเปล่า ฎีกาที่
 
1570/2500 ที่พิพาทซึ่งเจ้าของได้ครอบครองทำที่ดินให้เป็นที่บ้านที่สวนมาก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
 
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 และพระราชบัญญัติ  ออกโฉนดที่ดิน ( ฉบับที่ 6 ) 2479  แล้วแม้ที่ดินพิพาทจะเป็น
 
ที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ ก็ต้องนำกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 มาใช้บังคับคดี
 
โดยถืออายุความสละที่ดิน 9 ปี 10 ปี หาใช่อายุความ 1 ปี ไม่
   
   
 
2. ) การได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้มาโดยขอออกโฉนดที่ดินตั้งตำบล
 
และได้มาโดยขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ( ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 และ 59 )
 
   
 
3. ) การได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดินโดยนิติกรรม เช่น โดยการซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้จำนอง, ขายฝาก
 
ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้น เป็นโมฆะ
   
   
 

4. ) การได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดินโดยผลของกฎหมาย เช่น

 
 
ก ) ได้กรรมสิทธิในที่ดินจากที่งอกริมตลิ่ง ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกนั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ
 
ที่ดินแปลงนั้น โดยหลักของที่่งอกริมตลิ่ง จะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและติดต่อเป็นผืนเดียวกัน  แต่เจ้าของ
 
ที่ดินมีจะมีกรรมสิทธิในที่งอกได้ต้องเป็นที่ที่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ถ้าเจ้าของที่ดิน
 
แปลงใดเป็นที่มือเปล่าเกิดที่งอกออกมา   เจ้าของที่แปลงนั้นก็มีแต่สิทธิครอบครองที่งอกเท่านั้น  ดังนั้นหาก
 
เป็นงอกออกมาจากที่ดินมีโฉนด เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวมีกรรมสิทธิในที่งอก ผู้อื่นจะแย่งการครอบครอง
 
ที่ดินส่วนนี้ ต้องครองครองปรปักษ์เกินกว่า 10 ปี   จึงได้กรรมสิทธิ   หากเป็นที่งอกออกมาจากที่ดินมือเปล่า
 
(สค.1 , นส.3) เจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครองหากผู้อื่นแย่งการครอบครอง  และเจ้าของไม่ฟ้องร้องเรียกคืน
 
ภายใน 1 ปี เจ้าของสิ้นสิทธิในที่งอกนั้น
   
   
 
ข ) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
 
“บุคคลใดครอบครองทรัพย์สิน ของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ  ถ้าเป็น
 
อสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ”  ที่ดินที่จะถูกครอบ
 
ครองปรปักษ์ได้จะต้องเป็นที่ดินของผู้อื่น ที่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ   ( โฉนดที่ดิน , โฉนดแผนที่
 
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วที่บ้านที่สวนตามกฎหมายเบ็ดเสร็จบทที่ 42 ) ที่ดินมือ
 
เปล่า (ส.ค.1, น.ส.3) จะถูกครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ เช่น ก.ครอบครองที่ดินมือเปล่าอย่างเจ้าของมา 10 ปี
 
ก.ก็คงมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น
   
 
การได้กรรมสิทธิโดยครอบครองปรปักษ์จะต้องให้ศาลสั่งว่าได้มาโดยครอบครองปรปักษ์แล้วนำคำสั่งศาล
 
ไปขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินประเภทได้มาโดยการครอบครองหากเจ้าของได้โดยการครอบครอง
 
บางส่วนก็ไปขอจดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วนหรือได้รับแบ่งมาโดยการครอบครอง
   
   
 
ค ) การได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดิน โดยทางมรดก การจะมีกรรมสิทธิในที่ดินมรดกที่ดินมรดก นั้นต้องเป็นที่มี
 
หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ เช่น โฉนดที่ดินถ้าที่ดินมรดกเป็นที่มือเปล่าเช่นที่ นส.3, สค.1
 
ก็มีเพียงสิทธิครอบครอง
   
 
ผู้ได้ทรัพย์มาโดยทางมรดกนี้  จะต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเสียก่อนจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
 
ทะเบียนได้ เช่น นาย ก. ทำ พินัยกรรมยกที่ดินโฉนดให้นาย ข. เมื่อนาย ก. ตาย นาย ข. ก็ได้รับมรดกทันที
 
โดยผลของกฎหมายโดยไม่ต้องจดทะเบียน  เนื่องจากพินัยกรรมมีผลเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือหาก
 
ไม่มีพินัยกรมเมื่อเจ้าของมรดกถึงแก่ความตายมรดกก็ตกไปยังทายาทโดยธรรมทันที   แต่ต่อมาหากนาย ข.
 
ต้องการขายที่ดินมรดกให้นาย ค.  นาย ข. จะทำไม่ได้เพราะชื่อในโฉนดยังเป็นชื่อนาย ก.  เจ้าของเดิมอยู่
 
นาย ข. จะต้องจดทะเบียน การได้มาประเภทมรดก ลงชื่อนาย ข. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิเสียก่อนจึงจะเอาที่ดิน
 
ไปจดทะเบียนขายให้นาย ค.   ต่อไปได้  เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 2
 
บัญญัติว่า   “ถ้าผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจาก
 
นิติกรรมสิทธิของผู้ได้มานั้นถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้   ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน  ไม่ได้”
 
การได้มาทางมรดกก็เป็นการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมเช่นกัน....
   
   
   
   
   
   
..............................................................................................
 
   
   

 

 
                                    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Tel :
084 - 8270044
 
089 - 8640088
 
088 - 4747446
   
E-mail :